Czynności kontrolne w ramach kontroli podatkowej

Czynności kontrolne w ramach kontroli podatkowej

Istnieje 90% prawdopodobieństwo, iż kontrolujący podczas wszczęcia kontroli podatkowej podsuną Państwu dwa oświadczenia do podpisania:

 • oświadczenie o zgodzie na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie urzędu;
 • oświadczenie o rezygnacji z prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Otrzymają Państwo te dwa oświadczenia dokładnie w takiej kolejności. Najpierw dostaną Państwo do podpisania oświadczenie, w którym wyrażą Państwo zgodę na przeprowadzenie czynności kontrolnych w siedzibie urzędu. Potem zaś oświadczenie o rezygnacji z prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych.

Dlaczego w tej kolejności? Uzasadnienie podsunięcia pierwszego świadczenia będzie mniej więcej takie:  ”po co będziemy tu Państwu przeszkadzać, lepiej zabierzemy dokumenty do urzędu i tam będziemy sobie w nich dłubać.” Na pierwszy rzut oka jest to argumentacja jeszcze do przyjęcia i może będą Państwo skłonni zaakceptować takie rozwiązanie.

Rezygnacja z prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych

Uzasadnienie drugiego oświadczenia o rezygnacji z prawa do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych będzie mniej więcej takie: „Po co będziemy Pana wzywać jak będziemy w urzędzie przeglądać Pańskie dokumenty, lepiej niech Pan sobie tu pracuje, a my sobie w urzędzie spokojnie przejrzymy wasze dokumenty”. Gdyby najpierw zaproponowano Państwo oświadczenie o rezygnacji z prawa do uczestniczenia w czynnościach kontrolnych mogłaby się zapalić u Państwa czerwona lampka (jak to, dlaczego ja mam rezygnować z prawa uczestnictwa w czynnościach kontrolnych przecież jestem ciekawy co tez urzędnicy będą robić).

Proszę zapamiętać, zgodnie z Ordynacją podatkową:

 • czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub osoby przez niego wskazanej;
 • czynności kontrolne prowadzone są w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu przechowywania ksiąg podatkowych, np w biurze rachunkowym (chyba że siedzibą działalności gospodarczej jest lokal mieszkalny).

Prawda jest taka, że dla urzędnika najwygodniej jest badać dokumenty w siedzibie urzędu i bez nadzoru Podatnika. Można wtedy sobie spokojnie pracować, bez stresu, zawsze można zrobić sobie przerwę na kawę. Jeśli zależy więc Państwu na szybkości kontroli, proszę nie godzić się na prowadzenie czynności w siedzibie urzędu. Jeśli czynności kontrolne będą przeprowadzane w siedzibie Państwa firmy, będą trwały krócej. Urzędnicy będą się stresować Państwa obecnością i będą z mniejszą zawziętością szukać u Państwa nieprawidłowości. Jeśli nie mogą być Państwo obecni podczas czynności kontrolnych, istnieje możliwiej wyznaczenia wyznaczenia dowolnej osoby, która będzie patrzeć urzędnikom na ręce. Co więcej istnieje większe prawdopodobieństwo, że kontrolujący popełnią błędy, które będą działać na nasza korzyść w późniejszym etapie, czyli na etapie postępowania podatkowego.

Kontrola podatkowa - uprawnienia urzędników

Zgodnie z Ordynacją podatkową, kontrolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia, są w szczególności uprawnieni do:

 • wstępu na grunt oraz do budynków, lokali lub innych pomieszczeń kontrolowanego;
 • wstępu do lokali mieszkalnych w przypadku, o którym mowa w art. 276 § 1;
 • żądania okazania majątku podlegającego kontroli oraz do dokonania jego oględzin;
 • żądania udostępniania akt, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą;
 • zabezpieczania zebranych dowodów;
 • legitymowania osób w celu ustalenia ich tożsamości, jeżeli jest to niezbędne dla potrzeb kontroli;
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 •  przesłuchiwania świadków, kontrolowanego oraz innych osób wymienionych w art. 287 § 4;
 • zasięgania opinii biegłych.

Składanie wyjaśnień w ramach kontroli podatkowej

W ramach kontroli proszeni będą Państwo zapewne o złożenie wyjaśnień lub udzielenie informacji. Zdarza się czasem że kontrolujący życzą sobie np. zestawienia bądź przedłożenia kserokopii dokumentów. Proszę zapamiętać: nie muszą Państwo tworzyć zestawień, podliczeń, bądź kserować dokumentów na życzenie kontrolujących. To jest zadanie kontrolujących!. Co więcej, co do zasady, nie muszą Państwo wydawać kontrolującym oryginałów dokumentów np. papierowych faktur! Wydanie dokumentów musi nastąpić tylko w dwóch przypadkach.

Zgodnie z Ordynacją podatkową kontrolujący może zażądać wydania, na czas trwania kontroli, za pokwitowaniem:

 • próbek towarów;
 • akt, ksiąg i dokumentów, o których mowa w § 1 pkt  – w razie powzięcia uzasadnionego podejrzenia, że są one nierzetelne, lub  gdy podatnik nie zapewnia kontrolującym warunków umożliwiających wykonywanie czynności kontrolnych związanych z badaniem tej dokumentacji, a w szczególności nie udostępnia kontrolującym samodzielnego pomieszczenia i miejsca do przechowywania dokumentów.

W przypadku, kiedy żąda się od Państwa wydania oryginałów dokumentów, należy zapytać się kontrolujących o podstawę takiego żądania. Żądanie wydania oryginałów dokumentów może oznaczać w przypadku A), iż będą one kwestionowane. W przypadku B) należy się kłócić, iż nie wydamy dokumentów, gdyż zapewnimy kontrolującym samodzielne pomieszczenie i miejsce do przechowywania dokumentów.

Proszę pamiętać, że jeśli kontrolujący zażądają skserowania faktur to dla Państwa sygnał, że faktura znajdzie się a materiale dowodowym i może być kwestionowana.

expert podatkowy
Close Menu