W przypadku wszczęcia przez organ podatkowy kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej lub postępowania podatkowego, warto rozważyć wynajęcie doradcy podatkowego, który reprezentowałby Państwa podczas w sporze z organami podatkowymi.

Kim jest doradca podatkowy?

To osoba, która jest wpisana na listę doradców podatkowych. Zawód doradcy podatkowego jest zawodem regulowanym. Oznacza to, że aby uzyskać wpis na listę trzeba wcześniej zdać egzamin państwowy (dosyć trudny) oraz mieć odpowiedni staż pracy na stanowisku związanym ze stosowaniem przepisów prawa podatkowego.

Jednym z zadań doradcy podatkowego jest reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych.

doradca podatkowy w kontroli skarbowejChyba większość doradców podatkowych jest byłymi pracownikami skarbówki, którzy przeszli na drugą stronę. Dzięki temu mają oni pojęcie o podstawowych procedurach podatkowych i mechanizmach podejmowania decyzji. Niestety, kiedy przyglądam się bliżej działaniom większości doradców podatkowych, okazuję się, że wiedza ta jest dosyć powierzchowna, a działania chaotyczne i bardzo często nieskuteczne. Czasami, w takich sytuacjach, kiedy widzę jak można by wygrać dla Podatnika sprawę, to szczerze mówiąc mam ochotę zamienić się z nimi rolami. Z pewnością byłbym w stanie lepiej od nich napisać i uzasadnić odwołania czy wnioski dowodowe. Niestety, podejście w urzędach jest wybitnie pro fiskalne (a już szczególnie w urzędach celno-skarbowych). Oznacza to, iż my, jako urzędnicy nie doradzamy Podatnikom jak wybronić się z problemów podatkowych, gdyż jest to sprzeczne z interesem urzędu i generalnie budżetu Państwa. W najlepszej sytuacji staramy się informować Podatnika o przysługujących mu prawach. Nic ponadto. Od udzielania takich porad są właśnie doradcy podatkowi.

Jakie korzyści daje wynajęcie doradcy podatkowego?

Teoretycznie najlepszym rozwiązaniem w przypadku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego powinno być samodzielne zapoznanie się z przepisami ustaw: Ordynacji podatkowej, z ustawą o krajowej administracji skarbowej oraz z innymi przepisami podatkowego prawa materialnego, mającymi zastosowanie w sporze z organem podatkowym. Niestety w praktyce przepisy te są bardzo skomplikowane. Przeanalizowanie ustaw podatkowych potrafi zająć naprawdę dużo czasu. Co więcej, bez znajomości praktycznego zastosowania tych przepisów narażeni są Państwo na popełnienie błędów wynikających z braku doświadczenia.

W przypadku kontroli podatkowej i postępowania podatkowego obowiązuje taka sama zasada, jak przy budowie pierwszego domu – nie budujemy sami i nie pozwalamy komuś uczyć się budować na naszym domu, gdyż ewentualne pomyłki mogą nas drogo kosztować.

Z doświadczenia wiem, iż powołanie doradcy podatkowego na pełnomocnika Strony w postępowaniu podatkowym powoduję automatyczną zmianę nastawienia urzędników zaangażowanych w rozpatrywanie sprawy. Od tej chwili, zanim podejmą jakieś działanie, analizują oni dokładniej przepisy, starają się nie przeginać z wyciąganiem wniosków na podstawie niepełnego materiału dowodowego, dokładniej przestrzegają procedur. Zdają sobie bowiem sprawę, iż od tej pory ich działania będą weryfikowane w sposób podwójny. Dlaczego?

Po pierwsze: działania będą weryfikowane przez doradce podatkowego, który w przypadku wykrycia błędu na pewno nie omieszka podnieść go w zarzutach (w odwołaniu od decyzji podatkowej bądź też w skardze do sądu administracyjnego).

Po drugie: powołanie doradcy podatkowego oznacza duże prawdopodobieństwo, iż działania danego urzędu będą kontrolowane przez organ podatkowy II instancji bądź przez sąd administracyjny.

Doradca podatkowy w postępowaniu przed sądem administracyjnym

Myślę że w trakcie postępowania przed sądami administracyjnymi korzyści z zatrudnienia doradcy podatkowego są bardzo podobne. Dodatkowo dochodzi jeszcze jedna kwestia. W przypadku niekorzystnego wyroku wydanego przez Wojewódzki Sąd Administracyjny czasami istnieje możliwość złożenia tzw. „skargi kasacyjnej” do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Nie mogą jej jednak Państwo złożyć samodzielnie. Przepisy nakazują sporządzanie skargi kasacyjnej przez profesjonalnego pełnomocnika, którym może być adwokat, radca prawny lub właśnie doradca podatkowy.

Doradca podatkowy może okazać się także niezbędny w przypadku spraw rozstrzyganych w zakresie podatku VAT. Proszę pamiętać iż Dyrektywy Unii Europejskiej regulujące podatek VAT mają pierwszeństwo przed polską ustawą o podatku od towarów i usług. Często zdarza się, iż Sądy administracyjne mają wątpliwości interpretacyjne. W takiej sytuacji doradca podatkowy, poprzez właściwie sformułowany wniosek może zmusić sad, do wystąpienia do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z tzw. pytaniem prejudycjalnym. Oznacza to zaangażowanie w sprawę jeszcze jednej instytucji. Z urzędniczego doświadczenia wiem natomiast, iż im więcej instytucji zaangażowanych w proces podejmowania decyzji, im więcej ludzi, urzędników, sędziów, przeglądających akta sprawy, tym większe szanse, iż któraś z nich dopatrzy się okoliczności przemawiających na Państwa korzyść.

Do najważniejszych korzyści wynajęcia doradcy podatkowego zaliczyłbym więc:

  • obronę przed próbą zastosowania przez urzędników niekorzystnej interpretacji przepisów prawa podatkowego;
  • obronę przed próbą ustalenia przez urzędników niekorzystnego dla Strony stanu faktycznego sprawy;
  • zapewnienie dokładnego przestrzegania procedur przez urzędników;
  • szansa na wykorzystanie pomyłek popełnionych przez urzędników w celu zapewnienia sobie korzystnego rozstrzygnięcia sporu;
  • oszczędność czasu.

Efektem końcowym jest oczywiście znaczne zmniejszenie prawdopodobieństwa wydania przez organ podatkowy decyzji nakładającej na Państwa obowiązek zapłaty podatku.

Na co warto zwrócić uwagę wybierając doradcę podatkowego

Wybierając doradcę podatkowego, należy zwrócić po pierwsze uwagę na to, czy spełnia wymogi formalne, tzn. czy jest wpisany na listę doradców podatkowych. Warto zapytać się też o doświadczenie zawodowe, czy pracował może wcześniej w administracji podatkowej.

doradca podatkowy w kontroli skarbowejZdecydowanie odradzam wynajmowania prawników (radców prawnych i adwokatów). Najczęściej nie maja oni zielonego pojęcia o podatkach! Może radzą sobie jeszcze jeśli chodzi o znajomość ogólnych zasad postępowania podatkowego (i całkiem nieźle jeśli chodzi o postępowanie przed sądem administracyjnym). Także wiedza z zakresu ekonomii nie jest u nich najlepsza. Podatek od towarów i usług (VAT) to dla nich czarna magia.

Doradca podatkowy w kontroli skarbowej - koszty

Warto zastanowić się, za co doradca podatkowy naliczać będzie opłaty. Radziłbym ustalić opłatę nie związaną z długością trwania postępowania podatkowego. Z doświadczenia wiem, iż postępowania potrafią trwać nawet po kilka lat. Podatnicy, którzy wybierają najdroższych doradców, zaprzestają korzystania z ich usług w trakcie kontroli, gdyż po prostu nie stać ich już na usługi. Doradcy będzie zależeć na jak najszybszym zakończeniu postępowania i po pierwsze nie będzie jakoś specjalnie przedłużał postępowania, po drugie będzie naciskała na organ podatkowy (np. poprzez skargi na bezczynność) by ten działała szybko. Oczywiście wszystko zależy też od konkretnej sprawy – może się np. zdarzyć, iż lepiej będzie specjalnie przedłużać postępowanie i ustalicie Państwo z doradcą taką strategię, tak by zobowiązanie podatkowe się przedawniło.

Wybierając doradcę podatkowego należy ustalić też system, w jaki sposób doradca podatkowy informować będzie Państwa o przebiegu postępowania. Warto ustalić zasadę, iż wszystkie pisma sporządzane przez doradcę podatkowego będą trafiać też do Państwa. Spotkałem się bowiem z doradcą podatkowym, który pisał w sposób tak bardzo nie gramatyczny, iż jestem pewien, że jego klient nie wiedział jak słabym poziomem intelektualnym dysponuje wynajęty przez niego doradca podatkowy

Jak przebiega kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe, gdy jesteśmy reprezentowani przez doradcę podatkowego?

Aby umocować doradcę podatkowego należy sporządzić pełnomocnictwo, które dołącza się do akt postępowania (o aktach pisze więcej tutaj) Rozróżniamy dwa rodzaje pełnomocnictw: ogólne i szczególne.

Pełnomocnictwo ogólne upoważnia do działania we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych. Pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu zgłasza mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego, według wzoru określonego w przepisach.

Pełnomocnictwo szczególne upoważnia do działania we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego. Może być udzielone na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone ustnie do protokołu.

Doradca podatkowy w kontroli skarbowej - pełnomocnictwo

Obecnie pełnomocnictwo szczególne występuje znacznie rzadziej niż kiedyś. Należy jednak ciągle pamiętać o możliwości jego złożenia zwłaszcza w przypadku nagłego i niespodziewanego kontaktu z pracownikami organów podatkowych. Najważniejszą jego zaletą jest bowiem możliwość ustanowienia Pełnomocnika w zwykłej rozmowie z urzędnikiem bez konieczności dokonywania zgłoszeń elektronicznych czy wypełniania sformalizowanych druków. Wystarczy powołać się na możliwość zgłoszenia pełnomocnictwa szczególnego do protokołu i urzędnik powinien na tą okoliczność sporządzić protokół po czym dać go Państwu do podpisania.

Doradca podatkowy od chwili ustanowienia jako Pełnomocnik będzie miał pełne prawo do reprezentowania Państwa w toczącej się kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej i postępowaniu podatkowym. Oznacza to, iż będzie miał dostęp do akt podatkowych, będzie mógł uczestniczyć w przesłuchaniach świadków, będzie mógł wysyłać pisma w Państwa imieniu, składać wnioski dowodowe, odwołania, zastrzeżenia itp.

Close Menu