List z urzędu skarbowego

W Ordynacji podatkowej istnieją specjalne uregulowania, dotyczące sposobu doręczenia pism przez organy podatkowe. Co do zasady pisma doręcza się Stronie lub jeśli ustanowi pełnomocnika, np. doradce podatkowego, pisma doręcza się temu pełnomocnikowi.

Skuteczne doręczenie pisma (decyzji podatkowej)

list z urzędu skarbowgo - doręczanie pism z urzęduAby pismo zostało skutecznie doręczone, wcale nie musi zostać odebrane przez osobę będącą Stroną w postępowaniu podatkowym. Co więcej, nie musi być w ogóle odebrane. Przepisy przewidują bowiem tzw. tryb zastępczy doręczenia pisma organu podatkowego. Polega on na tym, że w pismo wysyła się pocztą, a gdy adresat nie odbiera listu, poczta przechowuje pismo przez okres 14 dni w swojej placówce pocztowej. W tym przypadku doręczenie uważa się za dokonane z upływem ostatniego dnia 14 dniowego okresu.

Oznacza to, iż może zostać wydana decyzja podatkowa, nakładająca obowiązek podatkowy a Państwo nie będą nawet o tym wiedzieć. Na takiej samej zasadzie może zostać wszczęte postępowanie podatkowe. Wystarczy, że urząd wyśle na podany w zgłoszeniu rejestracyjnym adres, by wszcząć postępowanie podatkowe.

Czy warto odbierać korespondencję z urzędu.

Generalnie tak. Zawsze lepiej wiedzieć co się dzieje w swoje sprawie. Istnieje jednak jeden wyjątek: bliski termin przedawnienia zobowiązania podatkowego. Zgodnie z Ordynacją podatkową:

Zobowiązanie podatkowe przedawnia się z upływem 5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, w którym upłynął termin płatności podatku.

Jeśli więc zbliża się termin przedawnienia zobowiązania podatkowego, warto rozważyć wstrzymanie odbierania korespondencji przychodzącej z urzędu! Istnieje bowiem szansa, że nastąpi przedawnienie zobowiązania podatkowego!

W efekcie przedawnienia organ krajowej administracji skarbowej nie będzie mógł wydać decyzji podatkowej. Postępowanie podatkowe będzie musiało zostać umorzone jako bezprzedmiotowe.

Z doświadczenia wiem, że urzędy mają tendencje do wypychania pod koniec roku wszelkich decyzji, gdzie zbliża się termin przedawniania zobowiązania podatkowego. Zwierzchnicy wysyłają wtedy urzędników, by ci osobiście doręczali pisma (wtedy jest szybciej niż za pośrednictwem poczty). Ordynacja podatkowa przewiduje bowiem określone procedury, które muszą zostać zastosowane przed wydaniem decyzji (szerzej pisze o tym tutaj). Jeśli więc nie będą Państwo odbierać korespondencji, procedury te znacznie się wydłuża Np. jeśli nie zostanie odebrane zawiadomienia o możliwości wypowiedzenia się w sprawie zgromadzonego materiału dowodowego, oznacza to ze miną 3 tygodnie, zanim urząd będzie mógł wysłać decyzje. Jeśli nie obierzemy decyzji podatkowej, miną kolejne 2 tygodnie, zanim jej doręczenie będzie skuteczne.

List z urzędu skarbowego doręczony przez urzędników

Proszę zapamiętać: jeśli urzędnik przywozi do Państwa korespondencje, tzn. że gonią go terminy wynikające z przepisów. W takim wypadku należy rozważyć, czy nie lepiej opłaca się nam po prostu nie otwierać mu drzwi. Jeśli otworzą Państwo drzwi i nie odbiorą korespondencji, to pismo i tak będzie na gruncie przepisów Ordynacji podatkowej doręczone. Urzędnik sporządzi adnotacje, że odmówili Państwo odbioru pisma.

Nie raz spotkałem się w pracy z sytuacja, w której podatnicy sami przychodzili do urzędu po odbiór pism (na telefoniczną prośbę urzędnika), gdy do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego pozostawało zaledwie kilka dni! A wystarczyłoby nie odebrać w takiej sytuacji korespondencji, by nie być zmuszonym do zapłaty podatku wynikającego z wydania decyzji podatkowej. Ludzie Ci popełnili błąd, zbytnio ufając w miły głos i dobra wolę urzędnika. Niestety, w kontaktach z urzędami tacy właśnie ludzie z dobrym, ufnym charakterem powinni jednak rozważyć wynajęcie doradcy podatkowego, by ten bronił ich interesów. Jak pisałem bowiem wcześniej, interes urzędnika i interes kontrolowanego jest sprzeczny i nie da się go pogodzić!

expert podatkowy
Close Menu