Podejmowanie decyzji w urzędach administracji skarbowej - zasada dwóch instancji

Druga instancja: schemat kontroli celno-skarbowej i postępowania podatkowegoPostępowanie podatkowe składa się z dwóch etapów. Pierwszym etapem jest postępowanie prowadzone przez organ podatkowy I instancji (np. Naczelnika Urzędu Skarbowego, Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego). Po jego przeprowadzeniu organ I instancji wydaję decyzje podatkową. W przypadku gdy nie zgadzamy się z jej ustaleniami, mamy prawo (w terminie 14 dni) odwołać się do organu podatkowego II instancji. W takim przypadku organ podatkowy II instancji na nowo analizuję sprawę, oceniając prawidłowość postępowania organu podatkowego I instancji. Warto składać odwołania, gdyż z przyczyn opisanych powyżej organ podatkowy II instancji będzie miał tendencje do rozstrzygania wątpliwości na korzyść Podatnika. Ponadto, w większości wypadków jeśli się odwołamy, decyzja organu podatkowego I instancji nie podlega wykonaniu, aż do czasu wydania decyzji przez organ podatkowy II instancji.

Warto zwrócić uwagę na pewną specyfikę postępowań prowadzonych przez Urząd Celno-Skarbowy. W części przypadków będzie on bowiem występował jednocześnie jako organ podatkowy I i II instancji. Co to oznacza? Odwołanie będzie rozpatrywane w tym samym urzędzie, jednak zajmować będzie się tym inna komórka organizacyjna urzędu. Postępowania podatkowego nie należy mylić z kontrolą podatkową i kontrolą celno-skarbową. Kontrola podatkowa jest oddzielną procedurą prowadzoną w oparciu o szczegółowe przepisy ordynacji podatkowej. Kontrola celno-skarbowa jest procedurą prowadzoną w oparciu o przepisy ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. O ile w przypadku spraw prowadzonych przez urzędy skarbowe kontrola podatkowa poprzedza postępowanie podatkowe to w przypadku spraw prowadzonych przez urzędy celno-skarbowe postępowanie podatkowe poprzedzane jest przez kontrolę celno-skarbową. Wiem że osobom niezwiązanym ze skarbowością ciężko się połapać w tym wszystkim, dlatego poniżej podstawiam schemat podejmowania decyzji, w przypadku gdy sprawę prowadzi urząd celno-skarbowy.

Wydanie ostatecznej decyzji podatkowej przez organy podatkowe II instancji nie musi oznaczać zakończenia Państwa sprawy.

Zgodnie z Konstytucją sądy sprawują kontrolę nad administracją, w tym oczywiście administracją podatkową. Decyzję Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego lub Dyrektora Izby Administracji Skarbowej można więc zaskarżyć do Sądu Administracyjnego.

Proszę zwrócić uwagę, iż w tym przypadku nie sporządzamy kolejnego odwołania od decyzji podatkowej, lecz skargę na decyzję administracyjną. Różnica pomiędzy odwołaniem a skargą wynika z różnych ustaw regulujących sporządzanie tych pism. Zasady sporządzania odwołanie opisane są w Ordynacji podatkowej. Zasady wnoszenia skargi wynikają z kolei z Ustawy o Postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

Szerzej o zasadach sporządzania skargi do Sądu Administracyjnego z punktu widzenia urzędnika prowadzącego postępowanie napisałem tutaj

Zdarza się nie raz, iż sąd administracyjny wydając wyrok przekazuję sprawę z powrotem do organu podatkowego II instancji, a ten z kolei zleca przeprowadzenie czynności organowi podatkowemu I instancji. W ten sposób całą procedura podejmowania decyzji może zając kilka ładnych lat. Sam na szczęcie nie miałem takiego przypadku ale nie raz widziałem jak ludzie męczą się ze sprawami zaczętymi 5 lat i wcześniej. W takiej sytuacji wszyscy: pracownicy, kierownicy i naczelnicy robią wszystko by się takiej sprawy pozbyć jak najszybciej. Nikomu się już nie chce po raz 100 przeglądać tych samych akt sprawy, dokonywać kolejnych dziwnych wyliczeń i założeń opracowywać kolejny wariant decyzji podatkowej. Zwłaszcza, że sądy administracyjne przekazując sprawę ponownie do organów podatkowych często nakładają nierealne, oderwane od rzeczywistości wymagania jakie trzeba spełnić przed wydaniem kolejnej decyzji w sprawie. Ile bowiem może pamiętać taki świadek kiedy od wydarzeń minęło 10 lat?

W efekcie takie decyzje często idą po najmniejszej linii oporu, ustalenia robione są w sposób jak najbardziej korzystny dla podatnika a urzędnicy wręcz modlą się, aby podatnik nie złożył odwołania bądź skargi do sądu administracyjnego.

expert podatkowy
Close Menu