Kontrola celno-skarbowa

kontrola celno-skarbowa

Kontrola celno-skarbowa to procedura uregulowana w ustawie o krajowej administracji skarbowej. (dla porównania – kontrola podatkowa i postępowanie podatkowe to procedury uregulowane w ustawie Ordynacja Podatkowa). Normy (uprawnienia i obowiązki) wynikające z przepisów dotyczących kontroli celno-skarbowej są tak naprawdę połączeniem przepisów dotyczących kontroli i postępowania podatkowego uregulowanych w Ordynacji podatkowej. Dlatego też kontrola celno-skarbowa prowadzona przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego będzie miała jednocześnie charakter i kontroli podatkowej i postępowania podatkowego prowadzonego przez Naczelnika Urzędu Skarbowego.

Kontrola celno-skarbowa: uprawniania kontrolujących

W ramach kontroli celno-skarbowej urzędnicy i funkcjonariusze będą m.in. uprawnieni do:

 • żądania udostępniania akt, ewidencji, ksiąg i wszelkiego rodzaju dokumentów związanych z przedmiotem kontroli celno-skarbowej oraz do sporządzania z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, wydruków i udokumentowanego pobierania danych w postaci elektronicznej oraz do żądania przekazania w postaci elektronicznej całości lub części ksiąg podatkowych oraz dowodów księgowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub na informatycznych nośnikach danych w przypadku prowadzenia ksiąg podatkowych przy użyciu programów komputerowych;
 • wstępu, przebywania i poruszania się na gruncie oraz w budynku, lokalu lub innym pomieszczeniu kontrolowanego;
 • dokonywania oględzin;
 • legitymowania lub ustalania w inny sposób tożsamości osób, jeżeli jest to niezbędne na potrzeby kontroli;
 • przesłuchiwania kontrolowanego lub świadków;
 • zasięgania opinii biegłych;
 • zabezpieczania zebranych dowodów;
 • żądania przeprowadzenia spisu z natury;
 • sporządzania szkiców, kopiowania, filmowania, fotografowania oraz dokonywania nagrań dźwiękowych;
 • zbierania innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową;
 • żądania złożenia wyjaśnień dotyczących przedmiotu kontroli celno-skarbowej.

schemat kontroli celno-skarbowejRóżnice pomiędzy kontrolą celno-skarbową a kontrolą podatkową wynikają jednak przede wszystkim ze specyfiki urzędów celno-skarbowych, nastawionych na kontrole podmiotów dokonujących oszustw podatkowych. Efektem takich kontroli są zazwyczaj większe ustalenia dotyczące nieprawidłowości. Urzędy niejako z rozpędu podejmują więc czynności mające na celu zabezpieczenie należności publicznoprawnej jeszcze przed wydaniem decyzji podatkowej. W przypadku kontroli celno-skarbowej prowadzonej przez urząd celno-skarbowy możecie się Państwo spodziewać:

 • wezwania do ujawniania rachunków bankowych;
 • wezwania do ujawnienia majątku;
 • decyzji o zabezpieczeniu na Państwa majątku.

Istotną różnią jest także możliwość złożenia korekty deklaracji za okres objęty kontrolą celno-skarbową w terminie 14 dni od dnia wszczęcia kontroli

Wezwanie do ujawnienia rachunków bankowych

W trakcie postępowania celno-skarbowego mogą otrzymać Państwo pismo z urzędu wzywające do ujawnienia posiadanego majątku. Informacje takie przekazuję się na sformalizowanym doświadczeniu ORD (wzór oświadczenia o posiadanym majątku). Otrzymanie takiego pisma to bardzo zły sygnał. Oznacza to po prostu, iż zebrane w atakach sprawy materiały wskazują, iż kwota podatku do zapłaty wynikająca z projektowanej decyzji jest znaczna.

Zgodnie z Ordynacją podatkową:

W toku postępowania podatkowego, kontroli podatkowej lub kontroli celno-skarbowej, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa niewykonania zobowiązania podatkowego, organ podatkowy wzywa stronę postępowania lub kontrolowanego do złożenia oświadczenia o:

 • nieruchomościach oraz prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem hipoteki przymusowej;
 • rzeczach ruchomych oraz zbywalnych prawach majątkowych, które mogą być przedmiotem zastawu skarbowego.

Oczywiście mogą Państwo odmówić złożenia takiego oświadczenia, i jest to chyba najlepsze wyjście (w wezwaniu do ujawniania majątku powinno być takie pouczenie). Odmowa złożenia oświadczenia o posiadanym majątku nie wstrzymuje w żaden sposób procesu zdobywania przez urząd informacji o posiadanym przez Państwa majątku. Zajmie się tym w dalszej kolejności wywiad skarbowy, dysponujący dostępem do elektronicznych baz danych.

Po co urzędowi celno-skarbowemu wiedza o posiadanym przez Państwa majątku? Informacja ta zostanie najprawdopodobniej wykorzystana do działań zmierzających do zabezpieczenia na Państwa majątku. Dzięki takim działaniom, po wydaniu przez Dyrektora Urzędu Celno-Skarbowego decyzji podatkowej, będzie można ją wyegzekwować.

expert podatkowy
Close Menu