Mechanizm podejmowania decyzji przez organ podatkowy

Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej, organ podatkowy rozstrzyga w sprawie indywidualnej w formie decyzji podatkowej. Oznacza to, iż jeśli pomiędzy Państwem a urzędem dojdzie do sytuacji konfliktowych, bądź będą Państwo żądać od urzędu podjęcia jakichś działań lub zajęcia konkretnego stanowiska, urząd wyrazi swoje stanowisko w decyzji (w niektórych wypadkach w postanowieniu). Jeśli urząd będzie chciał zakwestionować wysokość podatku zadeklarowaną przez Państwa w zeznaniu, będzie musiał wydać decyzję.

 Taka decyzja podatkowa to w praktyce kilka, kilkanaście a czasami nawet kilkadziesiąt stron tekstu napisanych w Wordzie bądź w OpenOffice. Po wydrukowaniu decyzja zostaje sprawdzona, podpisana i wysłana do Państwa. Decyzja sporządzana jest przeważnie w dwóch egzemplarzach. Jeden jest wysłany do Państwa, drugi zostaje w aktach sprawy. Zazwyczaj jednak, zanim taka decyzja zostanie napisana a następnie doręczona Państwu, mija dłuższy okres czasu. To nie jest bowiem tak, że urzędnik siądzie i napisze tą decyzję od ręki. Konieczne jest przeprowadzenie postępowania podatkowego (a najczęściej także kontroli podatkowej), którego zadaniem jest zebranie materiałów, stanowiących podstawę do zajęcia przez organ stanowiska w formie wydania decyzji podatkowej.

schemat podejmowania decyzji podatkowej przez urządZasady prowadzenia tego postępowania są (hm chciałem napisać, że są określone ściśle, ale miałem już tyle nietypowych sytuacji, że jednak nie użyje tego słowa) określone w przepisach. Zabezpiecza to Państwa przed dowolnością. Dzięki temu o Państwa prawach i obowiązkach nie będzie decydowało zdanie pojedynczego urzędnika, który w zależności od pory dnia i nastroju może zmieniać zdanie. O prowadzeniu postępowania podatkowego napisze szerzej dalej.

Kto podejmuję decyzję w urzędzie?

Proszę pamiętać, że decyzję wydaje nie urząd, nie urzędnik, lecz organ podatkowy. Oznacza to, że w prace nad taką decyzje zaangażowanych jest zawsze wiele osób. Wprawdzie do Państwa trafia egzemplarz tylko z jednym podpisem (w przypadku: Urzędu Skarbowego lub Celno-Skarbowego decyzje podpisze – Zastępca Naczelnika; Izby Skarbowej – Wicedyrektor Izby Skarbowej) to jednak na decyzji zostającej w aktach powinien być także dodatkowo podpis bądź parafka kierownika danej komórki organizacyjnej urzędu oraz pracownika tej komórki przygotowującego decyzję. Czasem w prace nad decyzją zaangażowana jest jeszcze jedna bardzo ważna osoba – radca prawny.

W trakcie prac nad przygotowaniem decyzji rola pracownika merytorycznego jest bardzo ograniczona (dlatego też bardzo niechętnie rozmawiają oni z Państwem na temat ewentualnych rozstrzygnięć, jakie mają zapaść w sprawie). Jego zadaniem jest analiza materiałów zebranych w sprawie, przedstawienie wniosków z tych materiałów kierownikowi, zrobienie zestawień umożliwiających obliczanie właściwej kwoty podatku. Z tego co zauważyłem, także rola decyzyjna kierowników jest iluzoryczna. W 80% przypadków ich głównym zadaniem jest:

  • naradzanie się z zastępcą naczelnika bądź dyrektora, w jakim kierunku ma iść rozstrzygnięcie decyzji;
  • przekazywaniu pracownikowi merytorycznemu ustaleń z tych narad oraz wskazówek, jak ma tę decyzję napisać;
  • sprawdzenie poprawności decyzji napisanej przez pracownika merytorycznego.

Oczywiście największe znaczenie w trakcie prac nad decyzją podatkową ma zdanie zastępcy naczelnika bądź zastępcy dyrektora.

Co ciekawe, zależnie od tego, w imieniu którego organu podpisują decyzję mają oni tendencję do interpretowania przepisów bądź na korzyść Podatnika, bądź na korzyść budżetu państwa. Wszystko podporządkowane jest bowiem statystyce, a dokładniej tzw. wskaźnikom, na podstawie których oceniana jest praca danego urzędu.

Proszę zapamiętać, że organy podatkowe I instancji będą zawsze interpretować przepisy na Państwa niekorzyść. Wynika to z faktu, iż osoby kierujące Urzędami Skarbowymi i Urzędami Celno-Skarbowymi rozliczane są m.in. z wysokości ustaleń (tzw. przypisów). Im więcej nieprawidłowości znajdą u Państwa, tym lepiej są oceniani, dostają większe premie i co ważniejsze nie grozi im zwolnienie ze stanowiska.

Dla odmiany organy podatkowe II instancji (mam na myśli przede wszystkim Dyrektorów Izb Administracji Skarbowej) oceniani są na podstawie innych wskaźników. Dla nich jednym z głównych wskaźników jest stosunek decyzji podatkowych utrzymanych przez Sądy Administracyjne w stosunku do decyzji uchylonych, Bez znaczenia jest wielkość nieprawidłowości ustalonych u Państwa.

Jaki z tego wniosek? Zawsze warto się odwoływać. Przepisy są bardzo często niejasne. Ustalenie stanu faktycznego jaki miał miejsce w sprawie też jest bardzo trudne. To że urząd skarbowy ocenił, iż w konkretnej sprawie ma zastosowanie dany przepis (oczywiście na Państwa niekorzyść) nie oznacza ze takie same stanowisko zajmie izba administracji skarbowa. Dyrektor Izby Administracji Skarbowej pamiętać musi bowiem, że jeśli zaskarżą Państwo jego decyzje do sądu administracyjnego a ten orzeknie na Państwa korzyść (co zdarza się naprawdę bardzo często), to wyniki kierowanego przez niego urzędu ulegną pogorszeniu. Co więcej będzie on zmuszony do poniesienia kosztów postępowania. Następnie z tego wyniku będzie musiał rozliczyć się przed Ministerstwem Finansów. Tak więc w sytuacjach wątpliwych Dyrektorzy Izb Administracji Skarbowej mają tendencję do rozstrzygnie spraw na Państwa korzyść. Z moich obserwacji wynika, że ok 1/3 decyzji jest modyfikowana na korzyść podatnika przez Izby Administracji Skarbowej.

expert podatkowy
Close Menu