Jak przebiega postępowanie podatkowe prowadzone przez Naczelnika Urzędu Celo-Skarbowego

Postępowanie podatkowe prowadzone przez Naczelnika Urzędu Celno-SkarbowegoW przypadku gdy nie zgadzają się Państwo z ustaleniami kontroli celno-skarbowej opisanymi w dokumencie „Wynik kontroli” zostanie wszczęte wobec Państwa postępowanie podatkowe. Co do zasady, prowadzone jest ono w oparciu o przepisy ustawy Ordynacja Podatkowa. Dlatego też zasady opisane wcześniej obowiązywać będą w postępowaniu podatkowym prowadzonym przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego. We względu na wspomnianą wcześniej specyfikę tego urzędu mogą się jednak Państwo spodziewać prób nieco ostrzejszego podejścia w dochodzeniu należności publicznoprawnych. Jednym z przykładów takiego działania jest nadanie decyzji podatkowej wydanej w I instancji rygoru natychmiastowej wykonalności.

Nadanie decyzji podatkowej rygoru natychmiastowej wykonalności

Decyzja podatkowa Dyrektora Urzędu Celno-Skarbowego sporządzona jest w 3 egzemplarzach. Jeden trafia do Państwa, drugi do akt urzędu celno-skarbowego, trzeci natomiast do właściwego dla kontrolowanego urzędu skarbowego, reprezentującego Skarb Państwa, który staje się wierzycielem obowiązków wynikających z tej decyzji (tzn. zajmuję się egzekucją zobowiązania wynikającego z wydanej decyzji).

Decyzji nieostatecznej (czyli takiej, w stosunku do której złożono odwołanie do organu podatkowego II instancji) może być nadany rygor natychmiastowej wykonalności gdy:

  • organ podatkowy posiada informacje, z których wynika, że wobec strony toczy się postępowanie egzekucyjne w zakresie innych należności pieniężnych lub;
  • strona nie posiada majątku o wartości odpowiadającej wysokości zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, na którym można ustanowić hipotekę przymusową lub zastaw skarbowy, które korzystałyby z pierwszeństwa zaspokojenia, lub;
  • strona dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku znacznej wartości, lub;
  • okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące.

Aby można było nadać taki rygor natychmiastowej wykonalności, konieczne jest spełnienie jeszcze jednej przesłanki, oprócz tych wymienionych powyżej. Konieczne jest uprawdopodobnienie, iż zobowiązanie wynikające z decyzji nie zostanie wykonane. Samo wskazanie (jak to robią często urzędy), iż okres do upływu terminu przedawnienia zobowiązania podatkowego jest krótszy niż 3 miesiące, nie wystarczy!

Odwołanie od decyzji Naczelnika Urzędu Celno Skarbowego

Od decyzji podatkowej wydanej przez Dyrektora Urzędu Celno-Skarbowego przysługuje Państwu (co do zasady) odwołanie do….. Dyrektora Urzędu Celno-Skarbowego. Będzie on działał jako organ podatkowy II instancji i poprowadzi tzw. postępowanie odwoławcze. Postępowanie odwoławcze to nic innego jak kolejny etap w procesie podejmowania przez administrację skarbową decyzji. Prowadzone jest na podstawie przepisów ordynacji podatkowej i opiera się na tych samych przepisach co postępowanie podatkowe prowadzone przed organem I instancji. Ordynacja podatkowa wskazuje, iż postępowanie podatkowe jest dwuinstancyjne. Dlatego też postępowanie odwoławcze jest jednocześnie postępowaniem podatkowym. Odwołanie trzeba wnieść w termie 14 dni, od dnia otrzymania decyzji. Odwołanie należy wysłać na adres Urzędu Celno Skarbowego, który wydał decyzję. Akta sprawy wraz z Państwa odwołaniem zostaną przekazane do właściwego działu zajmującego się odwołaniami. Zasady sporządzania odwołania od decyzji Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego są analogiczne do tych, jakie obowiązują w przypadku odwołań od decyzji Naczelników U.S. opisane wcześniej.

expert podatkowy
Close Menu