Skarga na decyzję podatkową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

skarga do sądu na decyzję podatkowąWydanie decyzji podatkowej przez organ podatkowy II instancji nie kończy możliwości kwestionowania rozstrzygnięć podjętych podjętych przez organy podatkowe. Kończy się co prawda postępowanie administracyjne, mamy jednak prawo zaskarżyć działanie organów podatkowych (które są częścią administracji rządowej) do sądu administracyjnego. Postępowanie przed sądami administracyjnymi regulowane jest w ustawie: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Postępowanie sądowe, analogicznie do postępowania administracyjnego, jest także dwuinstancyjne. Oznacza to, iż od decyzji Dyrektora Izby Administracji Skarbowej oraz Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego przysługuje Państwu skarga do właściwego Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego (WSA). Od jego orzeczenia przysługuje natomiast skarga kasacyjna do Naczelnego Sądu Administracyjnego (NSA). Proces weryfikacji decyzji podatkowej obrazuję poniższy schemat.

Dlaczego warto zaskarżyć decyzję podatkową do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego

Przede wszystkim dlatego, że istnieją duże szanse na wygraną. Sądy administracyjne nie są w żaden sposób powiązane z organami administracji podatkowej (podczas gdy wszystkie organy podatkowe podlegają w ostatecznym rozrachunku Ministerstwu Finansów). Zadaniem sądów administracyjnych jest m.in. kontrola, czy organy podatkowe przestrzegają przepisów prawa. Co za tym idzie dosyć dokładnie analizują skargi składane przez Podatników na decyzje podatkowe.

Co więcej, np. w przypadku decyzji dotyczących podatku od towarów i usług, sądy stoją na straży przestrzegania nie tylko polskich przepisów, lecz także unormowań unijnych. Unijne przepisy dotyczące podatku VAT mają bowiem pierwszeństwo przed przepisami krajowymi. Z doświadczenia wiem, że polska administracja podatkowa ma zwyczaj ignorowania przepisów unijnych (szanse, że spotkają Państwo urzędników ze znajomością unijnych dyrektyw VAT są bliskie zeru).

W przypadku skarg kasacyjnych składanych na orzeczenia Wojewódzkich Sądów Administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego, konieczna jest dokładna analiza szans na wygraną w takim procesie. W sytuacji bowiem, gdy decyzja podatkowa organu podatkowego I instancji przeszła przez izbę administracji skarbowej, następnie zaakceptowana została przez Wojewódzki Sąd Administracyjny, trzeba mieć solidne podstawy i argumenty przemawiające za dalszym kontynuowaniem sporu. Sytuacje, w których Naczelny Sąd Administracyjny uchyla orzeczenia WSA nie są sporadyczne. W końcu sędziowie to też zwykli ludzie i zdarza im się popełniać błędy. Dlatego w uzasadnionych przypadkach warto skorzystać z przysługującego prawa do weryfikacji poprawności decyzji Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego przed Naczelnym Sądem Administracyjnym.

Zasady przygotowania skargi do WSA na decyzję podatkową

Zgodnie z ustawą: Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, skargę na decyzję podatkową można wnieść po wyczerpaniu przysługujących środków zaskarżenia. Oznacza to, iż nie jest możliwe wniesienie skargi od decyzji organu podatkowego I instancji. Trzeba najpierw wnieść odwołanie do organu podatkowego II instancji, by móc następnie wnieść skargę do WSA.

Po wydaniu decyzji przez organu podatkowego II instancji, mamy 30 dni (licząc od dnia doręczenia decyzji) na wniesienie skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Skargę składa się w dwóch egzemplarzach, za pośrednictwem organu podatkowego II instancji, który wydał ostateczną decyzje podatkową. Skarga powinna zawierać:

  • wskazanie zaskarżonej decyzji, postanowienia, innego aktu lub czynności;
  • oznaczenie organu, którego działania, bezczynności lub przewlekłego prowadzenia postępowania skarga dotyczy;
  • określenie naruszenia prawa lub interesu prawnego.

Jak napisać skargę do WSA (Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego)

Przygotowanie skargi, podobnie jak odwołania od decyzji podatkowej, wymaga nie tylko pewnej wprawy i doświadczenia w tworzeniu takich pism. Konieczne jest także dokładne zapoznanie się z aktami podatkowymi i dotychczasowym przebiegiem postępowania podatkowego (nie wystarczy więc samo zapoznanie się z decyzją, będącą przedmiotem skargi). Wiąże się to niestety z czasem, jaki trzeba na to poświęcić. Widziałem wiele sytuacji, w których Podatnicy w ostatniej chwili decydowali się na skorzystanie z usług doradcy podatkowego. W mojej ocenie skuteczność takiego rozwiązania jest tylko częściowa. Doradca podatkowy, który przygotowuje skargę do WSA tylko na podstawie znajomości treści decyzji, nie wykorzysta w pełni możliwości jakie dają uchybienia organu podatkowego popełnione w trakcie postępowania. Bez wątpienia, możliwość zapoznania się dokładnie z aktami i z orzecznictwem przyczynia się do lepszego sformułowania podnoszonych zarzutów).

Odradzam także z korzystania z usług pseudo fachowców, którzy za 50 zł za stronę przygotują skargę lub odwołanie. Skuteczność takiego rozwiązania jest po prostu niewielka. W skardze do sądu administracyjnego nie wystarczy powołać się na podstawowe przepisy dotyczące postępowania podatkowego, wynikające z Ordynacji podatkowej. Konieczna jest dokładna analiza akt postępowania podatkowego, przeanalizowanie ustaw będących podstawą prawną do wydania decyzji, następnie interpretacji podatkowych i orzeczeń sądów administracyjnych. Dopiero z taką wiedzą należy przystąpić do konstruowania zarzutów skargi. Trzeba nie tylko szczegółowo opisać zarzuty. Ważne jest także, by były one czytelnie i zrozumiale przedstawienie. Bez dokładnego wskazania w zarzutach skargi przepisów, które zostały naruszone, a także dowodów i okoliczności uzasadniających naszą skargę czy właściwego orzecznictwa (niestety z tego co zauważyłem,75% orzeczeń, na jakie powołują się pełnomocnicy w odwołaniach i skargach pozostaje bez związku ze sprawą!) szanse na zakwestionowanie decyzji podatkowej drastycznie maleją.

Naczelny Sąd Administracyjny
Close Menu