Składanie wniosków dowodowych w ramach postępowania podatkowego

wnioski dowodowe w postępowaniu podatkowymZgodnie za Ordynacją podatkową Strona ma prawo do czynnego udziału w postępowaniu podatkowym. Niewielu Podatników ma świadomość, że jedną z form udziału Stron w postępowaniu jest możliwość składania wniosków z żądaniem przeprowadzania przez organ podatkowy konkretnego dowodu (np. żądania przeprowadzania przesłuchania świadków, uzyskania informacji od innego podmiotu, powołania biegłego).

W przypadku, gdy odniosą Państwo wrażenie, iż postępowanie podatkowe zmierza w niekorzystnym kierunku, lub co gorsza organ podatkowy prowadzi je pod z góry przyjętą tezę, (np. wykazania, iż transakcje handlowe miały inny przebieg niż wynika to z dokumentów) warto zażądać przeprowadzenia dowodu z przesłuchania świadka np. swojego pracownika. Żądanie przeprowadzenia takiego dowodu może istotnie zmienić wynik postępowania lub przynajmniej zwiększyć Państwa szanse w postępowaniu odwoławczym lub postępowaniu przed sądem administracyjnym.

Składanie wniosków dowodowym jest jednym z tych elementów postępowania podatkowego, które najbardziej irytuje urzędników. Organ podatkowy nie może bowiem przejść nad takim wnioskiem do porządku dziennego, lecz musi na niego zareagować. Może go uwzględnić i przeprowadzić żądany przez Stronę dowód. Może też wydać postanowienie odmawiające przeprowadzenie wnioskowanego dowodu. Co ważne, takie postanowienie powinno zawierać uzasadnienie, w którym wskazane będą przyczyny odmowy przeprowadzenia wnioskowanego przez Stronę dowodu. Aby wniosek dowodowy został uwzględniony przez organ podatkowy, konieczne jest więc jego prawidłowe uzasadnienie.

Informacja o możliwości zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się, co do zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego

Zgodnie z Ordynacją podatkową, przed wydaniem decyzji organ podatkowy zobowiązany jest do wyznaczenia stronie siedmiodniowego terminu do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.

Oznacza to, iż jeśli urzędnicy uznają, że dowody zgromadzone w aktach sprawy są wystarczające do właściwego uzasadnienia decyzji, wyślą do Państwa pismo – zawiadomienie o możliwości zapoznania się z aktami i wypowiedzenia się co do zebrano materiału dowodowego. W mojej ocenie z tego prawa trzeba skorzystać. Warto przyjść do urzędu i przejrzeć dokładnie akta. Kartka po kartce. Nawet jeśli miałoby to zająć parę godzin lub nawet parę dni. Dlaczego?

Po pierwsze: da to sygnał urzędnikom, iż kontrolują Państwo sprawę i nie odpuszczą łatwo. Naczelnik nie będzie szalał z naginaniem ustaleń, jeśli będzie miał świadomość (czy wręcz pewność), że sprawa trafi do Izby Administracji Skarbowej i tam jego praca będzie oceniana.

Po drugie: otrzymanie takiego zawiadomienia oznacza, iż gromadzenia dowodów do akt się zakończyło. Jeśli przyjdą więc Państwo do urzędu zapoznać się z aktami, będą Państwo przeglądać akta już z całym (przynajmniej w ocenie urzędu) zgromadzonym materiałem dowodowym. Będą mogli Państwo zażądać wydania kserokopii pism. Na pewno będą tam dokumenty które Państwa zainteresują. Proszę zażądać wydania ich kserokopii.

Na końcu wizyty w urzędzie i po przejrzeniu akt zalecam wypowiedzieć się co do zgromadzonego w aktach materiału dowodowego. Urzędnik będzie musiał sporządzić na ta okoliczność protokół, notując wszystko co macie mu Państwo do powiedzenia na temat sprawy. (urzędnicy tego bardzo nie lubią bo potem muszą nanosić poprawki na przygotowywaną już decyzję :-)). W mojej ocenie nie zawsze warto na tym etapie podnosić kluczowe zastrzeżenia. Czasami korzystniej jest je zachować jako asa w rękawie do odwołania (tak by zwiększyć szanse na uchylenie decyzji wydanej przez urząd w I instancji). W takim przypadku trzeba się postarać sformułować swoją wypowiedź w sposób kierujący uwagę urzędników na sprawy mniej istotne.

expert podatkowy
Close Menu