Decyzja o zabezpieczeniu na Państwa majątku

Zabezpieczenie wykonania zobowiązań podatkowych wynikających z projektowanej decyzji podatkowej odbywa się w także w formie decyzji. Decyzję taką wydaje Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego, na podstawie informacji takich jak planowana wysokość ustaleń i wysokość odsetek od zaległości podatkowych).

zabezpiecznie zobowiązania podatkowegoUrzędnicy podejmą działania mające na celu zabezpieczenie majątku, jeśli w toku prowadzonej kontroli celno-skarbowej stwierdzą, iż z projektowanego wyniku kontroli (kończącego kontrolę) na Podatnika zostanie nałożony obowiązek zapłaty znacznej kwoty podatku, a podatnik nie posiada majątku na pokrycie przyszłych zobowiązań. Zgodnie bowiem z Ordynacją podatkową:

Zobowiązanie podatkowe przed terminem płatności może być zabezpieczone na majątku podatnika, a w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim także na majątku wspólnym, jeżeli zachodzi uzasadniona obawa, że nie zostanie ono wykonane, a w szczególności gdy podatnik trwale nie uiszcza wymagalnych zobowiązań o charakterze publicznoprawnym lub dokonuje czynności polegających na zbywaniu majątku, które mogą utrudnić lub udaremnić egzekucję.

Naczelnik urzędu celno-skarbowego, dzięki informacjom o majątku uzyskanym w sposób opisany powyżej (czyli w efekcie uzyskania odpowiedzi na wezwanie do ujawnienia majątku), lub uzyskanym przez wywiad skarbowy w pierwszej kolejności podniesie argument iż: „zachodzi uzasadniona obawa, że zobowiązanie nie zostanie wykonane, gdyż Państwa majątek nie wystarczy na pokrycie przyszłych zobowiązań”. Na podstawie decyzji o zabezpieczeniu wkraczają do akcji komornicy skarbowi (działający w ramach urzędów skarbowych).

Korekta deklaracji podatkowej złożona przed wydaniem decyzji podatkowej

Generalną zasadą jest, iż w trakcie kontroli podatkowej, kontroli celno-skarbowej, postępowania podatkowego nie można skorygować deklaracji złożonej za okres objęty kontrolą. Jest jednak wyjątek od tej zasady. Mianowicie w takcie kontroli celno-skarbowej, zaraz na samym początku, otrzymają państwo z urzędu celno-skarbowego informację o możliwości złożenia korekty deklaracji za okres objęty kontrolą.

Zgodnie bowiem z ustawą o Krajowej Administracji Skarbowej:

W zakresie kontroli, o której mowa w art. 54 ust. 1 pkt 1, kontrolowanemu przysługuje w terminie 14 dni od dnia doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia kontroli celno-skarbowej uprawnienie do skorygowania deklaracji w zakresie objętym tą kontrolą. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed zakończeniem kontroli celno-skarbowej nie wywołuje skutków prawnych.

Co ciekawe, prawo do złożenia korekty przysługiwać będzie także po otrzymaniu wyniku kontroli. Zgodnie z przepisami bowiem:

W terminie 14 dni od dnia doręczenia wyniku kontroli kontrolowany może skorygować w zakresie objętym kontrolą celno-skarbową uprzednio złożoną deklarację podatkową. Korekta deklaracji złożona po upływie tego terminu, a przed doręczeniem postanowienia, o którym mowa w art. 83 ust. 3, nie wywołuje skutków prawnych.

Egzekwowaniem zobowiązań wynikających ze złożonej korekty deklaracji podatkowej zajmie się wtedy Naczelnik Urzędu Skarbowego.

Wynik kontroli wydany przez Naczelnika Urzędu Celno-Skarbowego

Po przeprowadzeniu kontroli celno-skarbowej Naczelnik Urzędu Celno-Skarbowego wydaje tzw. wynik kontroli. Powinien on zawierać:

  • oznaczenie organu;
  • wskazanie kontrolowanego;
  • datę wydania;
  • zakres kontroli celno-skarbowej;
  • informację o stwierdzonych nieprawidłowościach lub ich braku;
  • pouczenie o prawie złożenia korekty deklaracji w przypadku, gdy przepisy ustaw podatkowych przewidują obowiązek złożenia deklaracji;
  • pouczenie o obowiązku zawiadomienia naczelnika urzędu celno-skarbowego przez kontrolowanego o zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od dnia zakończenia kontroli celno-skarbowej, jeżeli w toku kontroli celno–skarbowej ujawniono nieprawidłowości, oraz o skutkach niedopełnienia tego obowiązku;
  • podpis naczelnika urzędu celno-skarbowego albo osoby upoważnionej, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego.
expert podatkowy
Close Menu